Endüstriyel Tasarım Nedir?
Dizayn(design)sözcüğü, Latince biçim vermek ,temsil etmek demek olan ‘designare’ sözcüğünden gelir. Tasarım yaratıcısının iç dünyasından dış dünyaya somut bir yansımadır. Buna göre önce bir ide olarak düşüncede var olan bir tasavvurdur,ama bu ide,bu tasavvur bir biçim verme dinamiğini içerir ve bu oluşum süreci içinde biçim kazanmış bir ide olarak dışlaşır, somutlaşır.

“Tasarım”, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü,

“Ürün”, bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri ifade eder.

Endüstriyel tasarım yukarıda tarifi yapılan ürünlerin tasarımını içermektedir. Sanayiye uygulanamayan edebi eserler, kitaplar, bilgisayar programları vb. fikri sanatsal ürünler Endüstriyel Tasarım korumasından yararlanamaz.

Tasarım Tescili Neden Gereklidir?
İnsan hayatının vazgeçilmez bir öğesi haline gelen ürün tasarımları her geçen gün gelişerek sınır tanımaz hale gelmektedir. Böyle olunca artık herkes ürünlerin ayırtedici bir özelliği olan görselliğe yönelmeye başlamış ve tercihlerini bu doğrultuda kullanmaya başlamıştır. Tasarımlar müşterilerin tercihlerine yön veren vazgeçilmez bir unsur haline gelirken sobadan, arabaya, kaşıktan, bardağa, bilgisayardan, cep telefonlarına kadar bir çok üründe katma değer yaratan bir olgudur. Aynı kalite ve faydada olan ürünlerin ayrım noktası halindedir. Hal böyle olunca üreticilerin de ürünlerinde tasarımsal çalışmalara ağırlık vermesi kaçınılmaz olmuştur. Hergün artan tasarım çalışmaları özgün ve yaratıcı tasarımcılığı tetiklemiş ve kaliteli tasarımcıların önünü açmıştır. Bu anlamda tasarımcının ve üreticinin emeğinin, ar-ge altyapısının ve maliyetlerinin korunması için tescil şart hale gelmiştir. Yapılan emek yoğun çalışmanın sonucu ortaya çıkan ürünlerin korunması ve ödüllendirilmesi ancak Endüstriyel Tasarım Tescil sistemi ile mümkündür. Tescil edilmiş tasarımlar sahibine korumanın yanında, prestij, imaj ve artı katma değer sağlamaktadır.

Her türlü ürün tasarımını koruma altına alabilir miyim?
Tasarımların Endüstriyel Tasarım tescili korumasından yararlanabilmesi için öncelikle sanayiye uygulanabilmesi gerekmektedir. Edebi eserler, yazılımlar, sanatsal çalışmalar tasarım tescili kapsamında korunmamaktadır.

Ayrıca başvurusu yapılacak koruma altına alınacak olan tasarımların 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin belirttiği şartları taşıması gerekir. Bunlar Yenilik ve Ayrıtedicilik kriterleri şeklindedir. Yenilik ve ayırtedicilik kriterini taşımayan tasarımların tescil edilmesi sözkonusu değildir.

Tasarıma konu ürünümüzün daha önce tescilli olup olmadığını veya yeni olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Buna ilişkin araştırma yapabilir miyim?
Tasarımın daha önce dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulmamış olması yenilik kriterini doğrulamaktadır. Fakat bunun öğrenilmesi için dünya genelinde araştırma yapmak mümkün olmamasına rağmen LİLYUM MARKA & PATENT online işlemler bölümünden yurtiçindeki daha önce başvurusu yapılmış ve tescillenmiş tasarımların araştırmasını yapabilirsiniz. Yurtdışı ve/veya detay araştırma için danışmanlarımızla irtibata geçmenizi tavisye ediyoruz.

Tasarımların yenilik kriterine haiz olup olmadıklarını öğrenmek için konuyla ilgili çalışma yapan ar-ge personelinin sektörü takip etmesi ve değişiklikleri yakından izlemesi kaçınılmazdır.

Tasarımlara ilişkin çok detaylı araştırma yapmak mümkün olmadığından Türk Patent Enstitüsü uzmanları da ön değerlendirme sonrası tasarım başvurularını yayınlamaktadır. Ardından aksini ispatlamak ve itiraz ile iptal ettirmek rakiplerin görevidir.

Tasarım tescil maliyetleri ne kadardır? Ne zaman ödeme yapılır?
Tasarım tescili için sadece başlangıç aşamasında ödeme yapılır. Bunun içersinde tasarım müracaat harcı, yayın harcı ve TESCİLTÜRK AŞ. hizmet bedeli vardır. Tescil edilmek istenen ürünlerin sayısına ve görsel anlatımlarının sayısına (resim sayısına) göre ücret değişmektedir. Bunun dışında marka tescil işleminde olduğu gibi belge ücreti ödenmemektedir.

Bu konuda online işlemler bölümünden teklif alabilir veya danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Tasarım tescil edildikten sonra her yıl ücret ödenir mi?
-Endüstriyel tasarım tescili tamamlandıktan sonra her yıl ücret ödenmez
– Faydalı model/ Patent işleminde olduğu gibi yıllık yenileme ücreti yoktur.
-Sadece 5 yıllık dönemlerde yenilemesi yapılır.

Tescil edilen tasarımın koruma kapsamı nedir ve kaç yıl geçerlidir?
Tasarımlar sadece tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Haliyle Türkiye’de tescil alınan bir tasarımın koruması sadece gümrük sınırları dahil olmak üzere Türkiye’de geçerlidir. Diğer ülkelerde tescil almak için ilgili ülkelere başvurmak gerekmektedir.

Koruma süresi ise başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. 5’er yıllık periyotlarla yenilenmek kaydıyla 25 yıla kadar koruma sağlanabilir.

Tasarım Hakkı Talep Edenle Tasarımcı Arasındaki Fark Nedir?
Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır.Tasarımcı ise; tasarımı gerçekleştiren kişidir. Ekip çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarıncıların isimlerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir. Tasarım hakkı talep edenle tasarımcının farklı olması durumunda aradaki ilişki başvuru sırasında beyan edilmelidir.

Tescilsiz Endüstriyel Tasarım Kullanımının Sakıncaları Nelerdir?
Endüstriyel Tasarımların Tesciline İlişkin Kararname çıkana kadar daha önce TTK. Haksız Rekabet Hükümlerine ve Genel Hükümlere göre korunan tescilsiz tasarımlar, yine aynı şekilde korunur. Ancak tescilsiz kullanım 554 sayılı KHK’nin sağladığı hakları veremez. Bunların arasında yeralan en önemli hususlar tescilin sağladığı isbat kolaylığı ve ihlal halinde yaptırımların ağırlığıdır.

Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Halleri Nelerdir?
Aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır:

1. Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak.
2. Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
3. Yukarıda bahsedilen fıillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
4. Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.
5. Gasp.

Tasarım başvurusu bu konudaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre yayımlandığı takdirde, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz.Tescil işaretleri kusurun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.

Üzerinde Sınai Mülkiyet Hakları Bulunan Bir Üründe Küçük Değişiklikler Yapılırsa Endüstriyel Tasarım Tescili Olabilir mi?
Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci bölümünde yer alan koruma şartlarına haiz tasarımlar tescil edilebilir. Bu bakımdan bir tasarımın tescil edilebilmesi için yenilik kriterini taşıması ve ayırt edici nitelikte olması gerekir. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa yenilik ve ayırt edicilik kriterleri açısından değerlendirilerek tescil talebi geri çevrilebilir.

Bu konuda piyasada kabul görmüş yanlış bir görüş mevcuttur. Tescilli bir tasarımın üzerinde yaplacak küçük bir değişiklik veya 8 noktasında yapılacak değişiklik tasarımları farklı kılmayabilir. Bu tarzda bir düşünce ve yaklaşım doğru olmadığı gibi KHK hükümlerinde de yer almaz. Örneğin koltuğun tasarım özelliği kolçağında ise sadece o kısmında değiştirilmesi ile ürün farklı hale gelirken, tekstil kumaşı üzerindeki bir çiçek deseninin bütün yapraklarını farklı renkte boyamak farklılık arzetmeyebilir.

Tasarımın farklılaştırılması demek her iki ürünün yanyana geldiğinde bilinçli bir tüketici üzerinde yaratacağı farklılığın belirgin olması demektir. Bu konuda bilinçli tüketici ise onu kullanan kişidir. Nevresim takımı için ev hanımı bilinçli kullanıcıdır.

Endüstriyel Tasarım Haklarına İlişkin İhlaller ve Tecavüzler Konusunda ne tür yaptırımlar vardır?
4128 sayılı Kanunun 3.maddesi ile 554 sayılı KHK’ye eklenen 48/A maddesinde belirtildiği üzere:

1. Tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya tasarım koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, tasarım koruması olduğunu belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak tasarım başvurusu veya tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis. üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para cezasına,
2. Hak ve alakası olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunmadığını bilmesi gerektiği halde, tasarım hakkının korunmasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı, başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir tasarnn hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyanlar veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis ve altıyüzmilyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına,

Rüçhan hakkı nedir?
Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde daha önceden tasarım tescil başvurusunda bulunanlar bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye’de de aynı tasarım için başvuruda bulunurlarsa önceki tasarım tesciline dayalı olarak Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanabilirler. Bu durumda, Türkiye’de yapılan bu başvuru, kendisinden önce fakat rüçhan hakkında esas teşkil eden ülkedeki başvurudan sonraki başvuruların önüne geçer. Tescil başvurusunda bulunulan tasarımın, son altı ay içerisinde, tescil kapsamındaki ürünler üzerinde kullanılarak, Türkiye’de veya Paris Sözleşmesine taraf bir ülkede açılan milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilmesi halinde bu teşhire dayalı olarak da rüçhan talebinde bulunulabilir.

Tasarım tescili yapılan ürünlerin üzerinde kullanılan özel bir işaret var mıdır?
Tescil edilen tasarımların üzerinde marka tescil işlemlerinde olduğu gibi ®, ©, ™ gibi kısaltmalar kullanılmaz. Bunun yerine ürünün etiketi ve ambalajına veya kataloglara, broşürlere Endüstriyel Tasarım Tescili koruması olduğu belirtilebilir. “Ürünlerimiz Endüstriyel Tasarım Tescili ile koruma altına alınmıştır.” Şeklinde yazarak yanına tescil numarası da belirtilebilir.

Haksız yere tasarım başvurusu yapmak suç mudur? Başkasına ait tasarımların tescil edilmesi ne gibi cezai sonuçlar doğurur?
554 sayılı KHK’nin 48.maddesi haksız tasarım başvuru yapmayı suç kapsamında değerlendirmiş ve “Tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya tasarım koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş tasarım koruması olduğunu belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak tasarım başvurusu veya tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine hükmolunur. “ ifadesine yer vermiştir.

Lisans (Tasarımın kullanım hakkı) verdiğimiz zaman aynı ürünü biz de kullanabilir miyiz?
Tasarım sahibi ile tasarım kullanım hakkı verilen kişi arasında yapılan anlaşmanın koşulları “inhisari olmayan” yani kullanım hakkının üçüncü kişilere verilmesini engellemeyen lisans olarak hazırlandıysa, tasarım sahibi söz konusu tasarımı kendisi de kullanabilir. Ancak inhisari lisans sözleşmesi yapıldıysa tasarımın kullanım hakkını da vermiş olursunuz.

Tasarım İzleme nedir?
Tasarım izleme tasarımların Türk Patent Enstitüsünün aylık olarak yayınladığı bültenlerde takip edilerek raporlanmasıdır. Detay bilgi için sitemizden Tasarım İzleme işlemlerine ulaşabilir veya danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Tasarım tescil edildikten sonra herhangi bir işlem yapmama gerek var mı?
Tasarım tescil edildikten sonra herhangi bir değişiklik olmadı ise işlem yapmaya gerek yoktur. Ancak firmanın adresi, ünvanı, nev’i, sahibi değişmiş olduğunda bunun Türk patent Enstitüsü kayıtlarına yansıltılması için başvuru yapılarak sicile işlenmesi gerekir.

Tasarım dosyası üzerinde yayın sonrası ürünlerin görsel anlatımları, tarifnameleri değiştirilemez. Yayın öncesi varsa sorun giderilmesi noktasında değişikliğe gidilebilir.

Tescil başvurusu yapılan tasarımlar taklit ediliyorsa ne yapmam gerekir? Belge almadan tecavüzü önleyebilir miyiz?
Tasarım tescil işlemleri başvurudan sonra yaklaşık 10 ay sürmektedir. Haliyle belgelendirme işlemi 10 ay sonra yapılmaktadır. Fakat uygulamada tasarımların çok hızlı olarak değişiklik göstermesi, sezonluk hareketlenmeler gibi sebeplerle taklit tasarımlara belgelendirme öncesinde müdahale edilmesini gerektirebilmektedir.

Tasarım tescil işlemleri devam ederken ilgili ihtisas mahkemelerine başvurmak kaydıyla hukuk süreci başlatılarak tecavüzün boyurunun tespit edilmesi ve engellemesi talep edilebilir. Bu yolla gerekli tedbirler alınarak tasarım taklitlerinin önüne geçmek ve tecavüzleri durdurmak mümkündür.

Yurtdışı Tasarım İşlemleri Yurtdışı tasarım tescili niçin gereklidir?
Bir ülkede tescil aldıktan sonra zaten yenilik kriteri ortadan kalkacağından diğer ülkelerdeki kişi veya firmalar aynı ürüne tescil alamayacaktır.

Neden yurtdışında tescil almalıyım?
Endüstriyel tasarım tescil belgesi sadece tescil alındığı ülkede geçerlidir. Haliyle Türkiye’de tescil edilmiş bir tasarım sadece Türkiye sınırları içersinde geçerli olup diğer ülkelerde koruması olmayacaktır. Bu korumadan yararlanmak için ilgili ülkelerde de tescil almak gerekir. Herhangi bir ülkede tasarım müracaatı yapılmış olması kamuya sunma olarak kabul edileceğinden diğer ülkelerdeki aynı tasarım sahibinin kendi ülkesinde başvuru yaparak koruma alması mantık olarak mümkün görülmemektedir. Çünkü tasarım tescillerindeki yenilik kriteri tüm dünya için geçerli olduğundan yenilik özelliğini başka ülkedeki tasarımdan dolayı kaybetmiş olacaktır. Buna rağmen sadece kendi ülkesinde tescil alarak diğer ülkelerde faaliyetleri olduğu halde tasarımlarını tescil ettirmeyenlerin oradaki yasal mevzuat yararlanmaları mümkün değildir. Bu nedenle ilgili tasarımın taklit edilmesi halinde ancak ve ancak varsa haksız rekabet hükümlerine göre hukuki çözüm bulmak gerekir.

Bu da Endüstriyel tasarım tescil belgesinin verdiği etkin koruma ve korunma niteliğini taşımayacaktır. Yurtdışında tasarım tescili nasıl yapılır?
Tüm dünya ülkeleri için toplu tescil sistemi yoktur. Bu yüzden ya ülkesel ya da yurtdışı anlaşmalar kapsamında kısmen toplu müracaat yapılabilir. Yurtdışı tescil işlemi birkaç şekilde yapılabilmektedir. a) Ulusal bazda başvuru b) Uluslar arası toplu müracaat (Madrid Protokolü – Lahey Anlaşması) c) Uluslar arası toplu müracaat (Avrupa Birliği ülkeleri için )

Lahey anlaşması kapsamında tasarım başvurusu nasıl olmaktadır?
01.01.2005 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan tasarımların uluslararası tesciline ilişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metini’ne göre tek bir başvuru ile üye 15’ten fazla ülkede tasarım tescili yaptırmak mümkün olmaktadır. Bu ülkelerden biri veya birkaçı için toplu başvuru yapılabilmektedir. Avrupa Birliği kapsamında toplu başvuru sistemi nasıl olmaktadır? Söz konusu sistem tek bir başvuru ile Avrupa Birliğine dahil tüm ülkelerde tescil almayı sağlar. 2003 yılı itibarıyla uygulamaya alınan bu sistem her ülkeye ayrı ayrı başvuru yapılmasına kıyasla daha hesaplı ve süreci daha kısadır. Topluluk Tasarımında yeni tasarımları içeren başvurunun hemen ardından ilan gerçekleşerek kısa sürede (yaklaşık 5-6 ay içinde) tescil edilmekte ve 5 yıllık periyotlarla koruma 25 yıla kadar uzatılabilmektedir. Topluluk tasarımının avantajı tek bir müracaat ile uygun maliyetle koruma sağlamasının yanında yenileme, adres değişikliği, unvan değişikliği gibi işlemler de tek bir maliyetle yapılabilmektedir. Birlik genişlediğinde yeni katılan ülkelerde de otomatik olarak koruma elde edilir.

Yurtdışı tasarımların koruma süresi ne kadar?
Endüstriyel tasarımlar da çoğu Avrupa ükesi geçerli olmak üzere 5 yıllığına koruma altına alınır. 5’er yıllık periyotlarla yenilenerek 25 yıla kadar koruma sağlanabilir. Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde koruma 10 yıl olabilmektedir.

Yurtdışında farklı bir ülkede tescilli bir tasarımı yurtiçinde tescil alabilir miyim? Veya tam tersi geçerli olur mu?
Farklı bir ülkede tescilli tasarımın diğer ülkelerde tescil edilmesi konusu bir yana tescil edilmeyerek kamuya sunulmuş olması halinde bile diğer ülklerde tescil edilememektedir. Herhangi bir itiraz ile karşılaşılmadan tescil edilmesi halinde dahi hükümsüz kılınması mümkündür.

Lahey Anlaşması çerçevesinde yapılacak bir uluslararası başvurunun ücreti nedir?
Anlaşma kapsamında başvuru yaparken WIPO harcı, TPE harç bedeli ve LİLYUM MARKA & PATENT hizmet bedeli olmak üzere 3 farklı ödeme yapılır. WIPO’ya ödenecek olan ücret ilgili ülkelerin ve WIPO’ nun aldığı bedeli, Türk Patent Enstitüsüne ödenecek ücret harç, MARKAFIN ödenecek ücret ise hizmet bedelidir. Başvuru yapılmak istenilen ülkelere ve sayısına göre ücretler değişmektedir. Detay hakkında online işlemler bölümünden veya danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Uluslar arası marka tescil işlemleri için devlet destekleri var mıdır?
Konuyla ilgili olarak Dış Ticaret Müşteşarlığı ve KOSGEB’in destekleri mevcuttur. Belgesini alan işletmelerin desteklendiği bilinmektedir.

Ülkesel bazda başvuru ücretleri ne kadardır?
Ülkesel bazda başvuru ücretleri tescil edilecek ülkeye göre değişmektedir. Konuyla ilgili olarak online işlemler bölümünden bilgi alabileceğiniz gibi danışmanlarımıza da danışabilirsiniz.

 

İlgili ülkede tescil edilen tasarımların takip edilmesi gerekir mi?
Tasarımın yurtdışında tescil edilmesi ile birlikte koruması, yurtiçindeki gibi elde edilmiş olur. Ancak yine yurtiçinde olduğu gibi benzer tasarımların bültenlerden takip edilmesi ve gerektiğinde itiraz ile iptal edilmesi gerekir. Bu konuda TescilTürk A.ş herzaman doğru bilgi ve hizmet için yanınızda olucaktır.

Tescil Türk